ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) van GARDECON VOF (commerciële benaming: Bart Tempels Tuinarchitectuur) met maatschappelijke zetel te Multifloralaan 53, 3120 Tremelo en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0727.556.418, hierna Bart Tempels Tuinarchitectuur

 1. Toepassingsgebied
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Klant en Bart Tempels Tuinarchitectuur tenzij anders schriftelijk werd bepaald.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.  
 1. Offertes
 • Offertes van Bart Tempels Tuinarchitectuur zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 • Bart Tempels Tuinarchitectuur levert prestaties conform de criteria van een middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.
  • Een voorontwerp kan slechts ten hoogste één (1) maal volledig worden aangepast c.q. gewijzigd. Indien zich een tweede maal substantiële wijzigingen voordoen, worden deze wijzigingen als meerwerk beschouwd en als dusdanig aangerekend. Desgevallend zal een uurtarief van 60,00 Euro excl. BTW worden aangerekend.
  • De start van de werken geldt automatisch als goedkeuring van het ontwerp en bijhorende plannen.
  • Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Bart Tempels Tuinarchitectuur.
 • De klant bezorgt Bart Tempels Tuinarchitectuur alle informatie over het perceel dat noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens.
 • Bart Tempels Tuinarchitectuur behoudt het recht om de inhoudelijke verandering van een ontwerp te weigeren wanneer dit indruist tegen goed vakmanschap, esthetica, de regels van de kunst en / of haar inzichten.
 1. Prijs en betaling
 • De Klant zorgt tijdig voor de nodige fondsen voor het nakomen van deze overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten van het Tuinproject. Hij betaalt het ereloon aan Bart Tempels Tuinarchitectuur.
 • Alle bedragen aan Bart Tempels Tuinarchitectuur zijn verschuldigd binnen de vijftien dagen en betaalbaar door middel van storting op rekeningnummer van Bart Tempels Tuinarchitectuur.

Elke betwisting over een ereloonnota moet binnen de vijftien dagen schriftelijk aan Bart Tempels Tuinarchitectuur betekend worden. Ieder bedrag dat op vervaldag onbetaald blijft,  wordt automatisch en van rechtswege met 1% per begonnen maand verhoogd, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Indien de Klant na ingebrekestelling per aangetekend schrijven verder nalaat tot betaling over te gaan, zal de ereloonnota verhoogd worden met 10% en met een minimum van 75 euro, als forfaitaire schadevergoeding. Tevens worden alle inningkosten aangerekend (inningskantoor, deurwaarder, advocaat).

 • Bij niet betaling op vervaldatum, heeft Bart Tempels Tuinarchitectuur het recht zijn prestaties op te schorten op voorwaarde daarvan de Klant en de aannemer op de hoogte te brengen, na schriftelijke ingebrekestelling 15 dagen vooraf verstuurd.
  • De betalingsmodaliteiten met betrekking tot de door Bart Tempels Tuinarchitectuur uit te voeren diensten zijn als volgt: 20% bij ondertekening van de offerte; 40% na voorleggen van het eerste voorontwerp, 20% na bespreking van het beplantingsplan. Na betaling van het resterende saldo zullen de uitvoeringsplannen overhandigd worden.
  • De betaling of ingebruikname van de geleverde diensten geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de diensten, behoudens tegenbewijs. 
 1. Aansprakelijkheid
  • Bart Tempels Tuinarchitectuur is niet aansprakelijk voor eventuele uitvoeringsfouten, noch voor vertragingen als gevolg van onduidelijkheden of aanpassingen aan het ontwerp, dewelke niet toerekenbaar zijn aan Bart Tempels Tuinarchitectuur.
  • De uitvoerder is verantwoordelijk om alle maatuitvoeringen en niveaus op de plannen zelf na te meten en uit te zetten. Bart Tempels Tuinarchitectuur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor uitvoeringsfouten of vertragingen in de werken ten gevolge van maatvoering en / of niveaus aanwezig op de plannen.
  • Kapvergunningen, bodemtechnische verslagen, bouwaanvragen, plaatsing van wegsignalisatie e.d., die wettelijk nodig zijn voor de correcte uitvoering van de werken, worden steeds tijdig door de Klant aangevraagd. Bart Tempels Tuinarchitectuur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet voldane vergunningen en/of wettelijke noodzakelijkheden. Alle kosten verbonden aan de verplichtingen in hoofde van de Klant vallen ten zijne laste.
  • Vergunningsplichtige werken mogen pas uitgevoerd worden nadat hiervoor een vergunning werd afgeleverd door de bevoegde instanties. De uitgevoerde werken mogen eveneens niet afwijken van de bepalingen in deze vergunning. Mits niet naleven van de wettelijke vereisten van de  vergunningsprocedure of van de uitvoering van de werken conform de vergunning, draagt de Klant de volledige aansprakelijkheid hieromtrent.
  • Bart Tempels Tuinarchitectuur vergoedt de opdrachtgever slechts voor schade, voortvloeiend uit een gebrek in de diensten / hun voorwerp, of geleden door opzet of grove fout.
  • Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele, buitencontractuele, of contractuele aansprakelijkheid) van Bart Tempels Tuinarchitectuur zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW), gefactureerd door Bart Tempels Tuinarchitectuur, voor de diensten / hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden.
  • Aansprakelijkheid van enige vorm van indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade, verlies van klanten, verlies van werkuren mbt goederen / diensten voor dewelke de aansprakelijkheid Bart Tempels Tuinarchitectuur wordt weerhouden, schade aan andere goederen dan deze die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken enz., is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van Bart Tempels Tuinarchitectuur.
 1. Einde en verbreking van de overeenkomst
  • De overeenkomst eindigt bij de betaling van het saldo van het definitief verschuldigde ereloon.
  • De overeenkomst eindigt ook met het overlijden van de tuinarchitect, Bart Tempels, of met de vereffening van zijn vennootschap. De Klant verbindt zich ertoe aan de erfgenamen het ereloon voor de gerealiseerde fases te betalen.
  • Beide Partijen kunnen in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen. De verkoop van het perceel van het Tuinproject door de klant aan een derde partij, beëindigt de overeenkomst niet.
  • Overmacht:

Indien de uitvoering van het contract niet kan verdergezet worden om redenen die niet te wijten zijn aan een der partijen, zoals in geval van overmacht, zware ziekte, ongeschiktheid, niet aan partijen te wijten weigering omgevingsvergunning, enz., zal de klant aan Bart Tempels Tuinarchitectuur de erelonen betalen voor de uitgevoerde taken. In voorkomend geval zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

 • De overeenkomst kan ontbonden worden na ingebrekestelling en na een schriftelijke opzeg van 30 dagen, mits het betalen van het ereloon aan Bart Tempels Tuinarchitectuur verschuldigd voor de gerealiseerde fases, evenals de gemaakte kosten en extra prestaties.
 • Bij de eenzijdige opzeg van de overeenkomst door de Klant of indien hij voor het verval van de Omgevingsvergunning de werken niet aanvat of ze niet verderzet, is hij een schadeloosstelling voor winstderving aan Bart Tempels Tuinarchitectuur verschuldigd ten bedrage van 10 % van het gebudgetteerde resterende ereloon.
 • Bij de eenzijdige opzeg van de overeenkomst door Bart Tempels Tuinarchitectuur, is de Klant slechts het ereloon verschuldigd voor de gerealiseerde fases. De Klant kan aanspraak maken op een schadeloosstelling tot maximaal 10 % van het gebudgetteerde resterende ereloon. 
 1. Auteursrecht
  • Bart Tempels Tuinarchitectuur, auteur van een creatie of van een uitvinding, is ertoe gemachtigd hiervoor auteursrechten en brevetrechten van derden te ontvangen. Hij geniet de auteursrechten op zijn plannen, studies, voorstudies. De auteursrechten omvatten de morele rechten (het divulgatierecht, het vaderschapsrecht, het recht op eerbied voor de integriteit), en de vermogensrechten (reproductie, mededeling en volgrecht).  Hij heeft het recht op reproductie van de plannen.
  • De Klant aanvaardt en erkent het auteursrecht van Bart Tempels Tuinarchitectuur. Hij kan de plannen slechts éénmaal laten uitvoeren.
 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING
 • De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 • De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om de geschillen tussen Partijen te beslechten.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  • Bart Tempels Tuinarchitectuur gebruikt uw gegevens enkel voor de uitvoering van het contract. Hij verwerkt de gegevens uitsluitend in bestanden en op servers van het eigen kantoor. Hij gebruikt deze niet voor marketingdoelen, noch verkoopt of verhuurt hij deze aan derden. De Klant kan deze data altijd inkijken, laten verbeteren of verwijderen na de beëindiging van dit contract.
  • De persoonsgegevens zijn beperkt tot identificatie en contact: naam, aanspreektitel, ondernemingsnummer, adres, nationaliteit, telefoonnummer, email, taal.


Scroll naar boven